6 Ads 6/2009-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: L. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 3. 2008, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 10. 2008, č. j. 2 Cad 83/2008-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 3. 2008, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o částečný invalidní důchod. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích velmi stručnou kasační stížnost (přičemž nepožádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti). Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 2 Cad 83/2008-26 ze dne 2.12.2009 byla poté stěžovatelka vyzvána, aby do jednoho měsíce odstranila nedostatky kasační stížnosti a doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatelka na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala.

Protože usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2009 zůstalo ze strany stěžovatelky bez odezvy, byl spis po uplynutí stanovené lhůty v souladu s § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o podané kasační stížnosti.

Ze spisového materiálu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelka nebyla ve výše citovaném usnesení poučena o možnosti ustanovení advokáta soudem ve smyslu § 35 odst. 8 s. ř. s. Nejvyšší správní soud tedy svým postupem sanoval nedostatek v postupu krajského soudu a stěžovatelku o možnosti požádat o ustanovení zástupce písemně poučil. Ani po měsíci od obdržení písemného poučení však nebyla vada spočívající v nezastoupení advokátem odstraněna (o povinném zastoupení advokátem byla stěžovatelka v poučení napadeného rozsudku a v usnesení informována), ani nebyla podána žádost o ustanovení zástupce (o této možnosti byla stěžovatelka poučena postupem Nejvyššího správního soudu). Nejvyšší správní soud proto o věci uvážil následovně: Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V posuzované věci vystupovala stěžovatelka v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Protože tedy stěžovatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložila plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout, aniž by se dále mohl zabývat dalšími náležitostmi kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. února 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu