č. j. 6 Ads 59/2003-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně Ing. A. H . , zastoupené Mgr. Davidem Pavlů, advokátem, se sídlem Bořivojova 947/63, 130 00 Praha 3, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2003, č. j. 47 Ca 179/2002-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala dne 27. 10. 2003 k poštovní přepravě kasační stížnost proti výše označenému rozsudku Městského soudu v Praze, jenž zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 9. 2002, kterým byla zamítnuta její žádost o plný invalidní důchod.

Kasační stížnost podal advokát, jenž byl k žádosti stěžovatelky určen Českou advokátní komorou podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví; její náležitosti, podmínky přípustnosti, důvody, pro něž je možno ji podat, a lhůtu pro její podání stanoví zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Lhůta stanovená s. ř. s. počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek (§ 40 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence (§ 40 odst. 2 až 4 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud ze soudního spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 47 Ca 179/2002 zjistil, že napadený rozsudek byl stěžovatelce doručen 10. 10. 2003 (pátek), přičemž tato zásilka byla uložena na poště od 3. 10. 2003 a stěžovatelka ji převzala 10. 10. 2003 osobně, do vlastních rukou. Podle výše citovaných ustanovení s. ř. s. je tedy dnem, který určil počátek lhůty pro podání kasační stížnosti pátek 10. 10. 2003, lhůta počala běžet 11. 10. 2003 a uplynula dnem 24. 10. 2003 (pátek), neboť v tento den uplynuly dva týdny ode dne, který určil počátek jejího běhu (10. 10. 2003). Podle zjištění soudu na pátek 24. 10. 2003 nepřipadal svátek, byl tedy pracovním dnem. Lhůta k podání kasační stížnosti uplynula proto již dne 24. 10. 2003 (je dnem, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty), zatímco kasační stížnost je datována 27. 10. 2003 a v soudním spise je založena obálka s podacím razítkem pošty Praha 1 (R 039339), která svědčí o tom, že zásilka s kasační stížností byla podána na poštu téhož dne, tedy 27. 10. 2003 (pondělí). K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby kasační stížnost byla nejpozději 24. 10. 2003 (pátek) podána k poštovní přepravě. Poněvadž kasační stížnost byla k přepravě držiteli poštovní licence podána až v pondělí 27. 10. 2003, byla podána opožděně.

Jak uvedeno výše, s. ř. s. neumožňuje prominout zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud odmítne návrh usnesením, byl-li podán opožděně. Za situace, která nastala v důsledku opožděného podání kasační stížnosti, soud postupoval podle pokynu citovaného ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu