6 Ads 57/2013-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: V. Ch., zast. Ing. P. Ch., obecným zmocněncem, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 3. 2012, č. j. MPSV-UM/1215/12/9S-HMP, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, č. j. 1 Ad 25/2012-35,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 1 Ad 25/2012-35 ze dne 28. 5. 2013, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. 3. 2012, č. j. MPSV-UM/1215/12/9S-HMP, jímž bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 5 ze dne 20. 9. 2011, č. j. 26017/2011/AAE, o zamítnutí žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi-doplatek na bydlení.

Nejvyšší správní soud stěžovatelku, která nebyla zastoupena advokátem, usnesením ze dne 18. 7. 2013, č. j.-7, jež bylo stěžovatelce doručeno 14. 8. 2013, vyzval, aby soudu doložila splnění podmínky stanovené ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. a předložila ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (bod II. výroku). Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 14. 8. 2013, jak je výše uvedeno. Lhůta ke splnění povinnosti ve smyslu platné právní úpravy marně uplynula dnem 29. 8. 2013. Stěžovatelka byla řádně poučena ve smyslu platné právní úpravy o následcích nesplnění povinnosti a o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti v téže lhůtě, v níž je tímto usnesením požadováno doložení plné moci udělené advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nebo doložení vysokoškolského vzdělání potřebného pro výkon advokacie. Na výzvu soudu stěžovatelka ve stanovené lhůtě, a ani později, nereagovala. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatelka nedoložila plnou moc udělenou jí advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem, ani nepožádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelkou k výzvě soudu odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo nic jiného, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. /za použití ustanovení § 120 s. ř. s./ kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu