6 Ads 55/2012-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: OMPEXON D.T.I. spol. s r. o., se sídlem U Pošty 33, Ždírec nad Doubravou, zastoupeného JUDr. Jiřím Dolejšem, advokátem, se sídlem Nádražní 47, Havlíčkův Brod, proti žalovanému: Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2010, č. j. 5099/10/Va, č. j. 5100/10/Va, o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti žalobce ze dne 15. 11. 2011 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2011, č. j. 11 Ad 25/2010-59,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Žalobce podal svým podáním ze dne 15. 11. 2011 kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2011, č. j. 11 Ad 25/2010-59, spojenou s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti z téhož dne. Přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, č. j.-30, byl žalobce vyzván, aby nejdéle ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto přípisu doplnil svůj návrh na přiznání odkladného účinku ze dne 15. 11. 2011 tak, že uvede, jaká újma mu hrozí v případě výkonu rozhodnutí, případně pro jiné právní následky rozhodnutí, za situace, kdy podle svých tvrzení ve formuláři Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ze dne 28. 12. 2011 nevlastní žádný majetek ani podíly v jiných společnostech a je podnikatelsky pasivní.

Žalobce na uvedenou výzvu soudu nereagoval. Podle doručenky byla tato výzva doručena žalobci dne 14. 4. 2012, lhůta určená soudem k doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku tedy marně uplynula dne 24. 4. 2012.

Podle § 107 s. ř. s. se na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti použijí přiměřeně ust. § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. Podle ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Protože žalobce svůj návrh na přiznání odkladného účinku na výše uvedenou výzvu Nejvyššího správního soudu nedoplnil a neuvedl, jaká újma mu hrozí v případě výkonu rozhodnutí, resp. pro jiné právní následky rozhodnutí, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než jeho návrh na přiznání odkladného účinku jako nedůvodný zamítnout.

Tímto rozhodnutím Nejvyšší správní soud žádným způsobem nepředjímá své rozhodnutí o věci samé.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu