č. j. 6 Ads 55/2006-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: L. D . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 19. 4. 2005, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 9. 2005, č. j. 43 Cad 57/2005-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 43 Cad 57/2005-12 ze dne 23. 9. 2005, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 4. 2005, č. X, jímž byl stěžovatelce přiznán starobní důchod ve výši 2282 Kč měsíčně.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovatelce doručen dne 20. 10. 2005. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla předána k poštovní přepravě dne 26. 10. 2005 a byla adresována přímo Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten ji dne 14. 11. 2005 zaslal Krajskému soudu v Ostravě k provedení úkonů podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Jelikož stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení právního zástupce, byla jí zaslána výzva a formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Tuto písemnost stěžovatelka převzala dne 24. 11. 2005, avšak nijak na ni nereagovala. Krajský soud proto usnesením ze dne 1. 3. 2006, č. j. 43 Cad 57/2005-22, rozhodl, že se stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovuje a zároveň ji vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnila prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů údaj o doručení napadeného rozsudku, rozsah, v jakém je rozsudek napadán, a důvody kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 7. 3. 2006, stěžovatelka však na něj nijak nereagovala.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně nesplňuje jiné podmínky řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a kasační stížnost nemá všechny náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadeno a údaj o tom, kdy bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno. Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení a absence náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatelku k doplnění kasační stížnosti dne 1. 3. 2006, výzva byla doručena dne 7. 3. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 8. 3. 2006. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy skončila dne 7. 4. 2006. Stěžovatelka do tohoto data kasační stížnost nedoplnila.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu