č. j. 6 Ads 54/2004-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: J. A . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2004, č. j. 1 Cad 21/2004-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze označeného v záhlaví tohoto usnesení, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 1. 10. 2003 ve věci úpravy výše jeho starobního důchodu.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen přístup k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byl stěžovatel městským soudem vyzván dne 9. 6. 2004, aby si zvolil pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byl upozorněn na následky spojené s absencí právního zastoupení v tomto řízení. Stěžovatel však na výzvu soudu nereagoval. splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatel nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního zastoupení neodstranil, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu