6 Ads 52/2007-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: W. K., zastoupeného JUDr. Boleslavem Pospíšilem, advokátem, se sídlem Malinovského nám. 4, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 21. 4. 2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 12. 2006, č. j. 21 Cad 98/2006-16,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 21. 4. 2006, č. X, o zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 5. 8. 2008, které bylo osobně předáno Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel svůj návrh v celém rozsahu zpět. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, přičemž není důvod pro postup podle věty druhé citovaného § 60 odst. 3 s. ř. s., a přiznat právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť stěžovatel byl uspokojen až na základě nové žádosti, k níž předložil potvrzení o době pobytu ve vojenském táboře nucených prací.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu