č. j. 6 Ads 52/2006-22 USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: Š. P . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 2005, č. j. 21 Cad 116/2005-10,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě blíže označeného shora, kterým bylo odmítnuto řízení o žalobě proti rozhodnutí neoznačeného orgánu ze dne 23. 5. 2005.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřeno k meritornímu přezkumu napadené rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byla stěžovatelka krajským soudem vyzvána dne 11. 1. 2006 (stěžovatelka výzvu převzala osobně 15. 2. 2006), aby si zvolila pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byla upozorněna na následky spojené s absencí právního zastoupení v tomto řízení. Ve výzvě krajského soudu bylo rovněž obsaženo poučení o možnosti ustanovení zástupce soudem. Stěžovatelka však na výzvu soudu nereagovala, a to nejen v jednoměsíční lhůtě stanovené krajským soudem, ale ani kdykoliv později do rozhodnutí zdejšího soudu.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatelka nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního nemůže.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut, žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu