6 Ads 51/2015-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobkyně: M. D., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované ze dne 17. srpna 2012, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2015, č. j. 4 Ad 54/2012-16,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 11. března 2015 prostřednictvím Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ) doručena blanketní kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) ze dne 25. února 2015, téhož dne podaná k poštovní přepravě k městskému soudu, proti rozsudku městského soudu č ze dne 11. února 2015, č. j. 4 Ad 54/2012-16, jímž byla zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalované, kterým byly-stručně řečeno-zamítnuty pro opožděnost námitky stěžovatelky proti rozhodnutí o výši vdovského důchodu.

Usnesením č. j.-6 ze dne 16. března 2015 Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů předložila plnou moc udělenou advokátu, případně prokázala své právní vzdělání, neboť jde o zákonnou podmínku řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem (stěžovatelce se dostalo též poučení o možnosti požádat v uvedené lhůtě o ustanovení právního zástupce a zákonných podmínkách pro jeho ustanovení) a aby v zákonné lhůtě jednoho měsíce (§ 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen s. ř. s. ) od doručení usnesení odstranila v usnesení vytčené vady.

Usnesení bylo stěžovatelce doručeno v pátek 20. března 2015, dvoutýdenní soudcovská lhůta k odstranění vady nedostatku advokátního zastoupení uplynula marně v pátek 3. dubna 2015, aniž stěžovatelka v souladu s poučením, jehož se jí dostalo, požádala o prodloužení lhůty nebo o ustanovení právního zástupce, a jednoměsíční zákonná lhůta k odstranění vad kasační stížnosti uplynula marně v pondělí 20. dubna 2015 (tj. o jeden měsíc později dnem, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, dle § 40 odst. 2 s. ř. s.), aniž stěžovatelka-v souladu s poučením, jehož se jí dostalo-včas z vážných důvodů požádala o její prodloužení podle § 106 odst. 3 s. ř. s.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka v zákonné jednoměsíční lhůtě, prodloužitelné jen z vážných důvodů a jen na včasnou žádost stěžovatelky nejdéle o další měsíc (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), vady návrhu neodstranila, ač byla o možnosti požádat o prodloužení lhůty a o následku nesplnění výzvy poučena, nelze pro vady návrhu v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., kasační stížnost odmítl.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu