6 Ads 5/2010-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2009, č. j. 8 Ca 239/2009-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. 9. 2009, č. j. 8 Ca 239/2009-24, zamítl žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení.

Proti tomuto usnesení městského soudu podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost.

Podáním stěžovatelky ze dne 5. 2. 2009, jež bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět.

Jelikož projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. února 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu