č. j. 6 Ads 5/2004-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: P. G . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 20 Cad 54/2003-12 ze dne 30. 10. 2003,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě, označeného v záhlaví tohoto usnesení, kterým byla jeho žaloba vůči rozhodnutí žalované odmítnuta jako opožděná.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen přístup k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byl stěžovatel krajským soudem vyzván dne 12. 1. 2004, aby si zvolil pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byl upozorněn na následky spojené s absencí právního zastoupení v tomto řízení. Stěžovatel však na výzvu soudu nereagoval.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatel nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního věci navíc stěžovatel rovněž nevyhověl výzvě, aby uvedl důvody, pro něž usnesení krajského soudu napadá.

Na nemožnosti pokračovat v řízení nic nemění ta skutečnost, že stěžovateli nebyl v důsledku jeho nečinnosti při prokazování jeho majetkových poměrů ustanoven zástupce soudem a teprve po doručení rozhodnutí soudu o tom, že se návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti nevyhovuje, stěžovatel doručil soudu potvrzení o majetkových poměrech. Stěžovatel byl soudem řádně vyzván, aby své poměry osvědčil a ve lhůtě stanovené soudem tak neučinil.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu