č. j. 6 Ads 49/2006-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: E. P., spol. s r. o., zastoupena JUDr. Františkem Severinem, advokátem, se sídlem Brno, Elišky Machové 41, proti žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Praha 2, Palackého náměstí 4, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 217/2003-33 ze dne 31. 10. 2005,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 217/2003-33 ze dne 31. 10. 2005, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí č. j. FAR-13684/03-575/6 ze dne 30. 6. 2003 a věc vrácena k dalšímu řízení a stanovena povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení.

Dne 9. 5. 2006 bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelovo podání, původně směřované Městskému soudu v Praze, z něhož vyplývá, že stěžovatel bere svoji kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu