6 Ads 48/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: P. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 11. 2012, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2013, č. j. 42 Ad 110/2012-54,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 11. 2012, č. j. X, neboť žalobce vzal podáním ze dne 6. 6. 2013 svoji žalobu zpět. Včas podanou kasační stížností ze dne 17. 6. 2013 napadl žalobce (dále stěžovatel ) v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Praze.

[2] V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 7. 2013 stěžovatel uvedl, že bere kasační stížnost ze dne 17. 6. 2013 zpět.

[3] Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[4] Vzhledem k tomu, že o stěžovatelově kasační stížnosti nebylo dosud rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 17. července 2013

JUDr. Kateřina Šimáčková předsedkyně senátu