č. j. 6 Ads 48/2006-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: J. R . , proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 Cad 22/2004-31 ze dne 21. 12. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, č. j. KUOK/675/04/OSV-DS/441/SD-171 ze dne 28. 7. 2004; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 2. 2006, č. j. 38 Cad 22/2004-41, byla stěžovatelka vyzvána, aby předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, uvedla, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a údaj o doručení kasační stížnosti napadeného rozsudku. K odstranění vad podání jí byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Současně byla stěžovatelka poučena, že může požádat o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Ve stanovené lhůtě však stěžovatelka na výzvu soudu nereagovala a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem ve smyslu řádného poučení nepožádala.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu