č. j. 6 Ads 46/2005-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: V. B . , zastoupen JUDr. Helenou Teissingovou, advokátkou, se sídlem Křižíkova 1, Praha 8, zastoupenou Mgr. Bohdanou Hejdukovou, advokátkou, se sídlem Křižíkova 16, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 4 Cad 31/2004-23 ze dne 30. 12. 2004,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. JUDr. Heleně Teissingové, advokátce, se sídlem v Praze 8, Křižíkova 1, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování žalobce ve výši 2150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 3. 2004, č. j. 2004/11988-44, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků nebyla přiznána jejich náhrada.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku městského soudu a uplatňoval kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Dne 24. 2. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna právní zástupkyni stěžovatele, která mu byla ustanovena k jeho žádosti pro řízení o kasační stížnosti usnesením Městského soudu v Praze č. j. 4 Cad 31/2004-42 byla stanovena za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a sepis doplnění kasační stížnosti) na základě § 9 odst. 3 ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 2000 Kč. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu taktéž za dva úkony právní služby ve výši 150 Kč. Mgr. Bohdaně Hejdukové, která byla v této věci podle § 27 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ustanovena zástupkyní JUDr. Heleny Teissingové po dobu její zdravotní indispozice, nebyla odměna přiznána, neboť ve věci neučinila žádný úkon právní služby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. března 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu