č. j. 6 Ads 45/2006-80 USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: M. V . , Hulín, zastoupen Mgr. Alešem Dufkem, advokátem, se sídlem Bartošova 4341, Zlín, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem tř. Tomáše Bati 3792, Zlín, v řízení o kasační stížnosti JUDr. Anny Haisové, advokátky, se sídlem Novobranská 14, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2006, č. j. 33 Cad 55/2004-54,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným usnesením krajský soud ustanovil žalobci zástupcem Mgr. Aleše Dufka a přiznal advokátce JUDr. Anně Haisové (dále jen stěžovatelka ), která byla původně ustanovena zástupcem žalobce, odměnu za zastupování žalobce ve výši 325 Kč.

Proti v záhlaví blíže označenému usnesení krajského soudu podala stěžovatelka včas kasační stížnost, ve které uvedla, že nesouhlasí s druhým výrokem napadeného usnesení. Konstatovala, že jí byla nesprávně přiznána odměna pouze za jeden úkon právní pomoci, ačkoli měla právo na odměnu za dva úkony právní služby, a to 1) převzetí věci a příprava zastoupení včetně studia spisu a 2) písemné podání ve věci-vyjádření žalobce k výzvě soudu.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 102 s. ř. s. možné podat kasační stížnost. Kasační stížnost je však nepřípustná v případech stanovených § 104 téhož zákona. Podle § 104 odst. 2 s. ř. s. je nepřípustnou kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Rozhodnutím o nákladech řízení je nutno rozumět nejen rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, ale i rozhodnutí o placení nákladů řízení. Rozhodnutím o nákladech řízení ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 ve spojení s § 57 s. ř. s. je tedy i rozhodnutí o povinnosti zaplatit ustanovenému zástupci jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování účastníka řízení podle § 35 odst. 7 s. ř. s. (k tomu srov. usnesení Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 644/2005 Sb. NSS). Stěžovatelčina kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí o výši odměny za zastupování účastníka, jemuž byla ustanovena soudem pro žalobní řízení, směřuje tedy výhradně proti výroku o nákladech řízení, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout. s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. května 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu