6 Ads 44/2012-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: P. Z., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 4. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2011, č. j. 4 Ad 53/2011-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalobce domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2011, č. j. 4 Ad 53/2011-24, kterým bylo řízení zastaveno a o náhradě nákladů řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2] V podání ze dne 20. 3. 2012 adresovaném Nejvyššímu správnímu soudu pak žalobce uvedl, že žádá o zrušení řízení pod sp. zn.mezi ním a žalovanou z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu a podání nové žádosti o invalidní důchod III. stupně.

[3] Toto podání Nejvyšší správní soud podle jeho obsahu (srov. ust. § 41 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ust. § 64 s. ř. s.) vyhodnotil jako zpětvzetí kasační stížnosti a v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení.

[4] Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu