6 Ads 43/2010-75

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: L. Š., zastoupeného Mgr. Svatoplukem Šplechtnou, advokátem, se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Policejní prezidium, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2010, č. j. 11 Ca 148/2008-48,

ta k to:

I. Řízení se za s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se žalovaný (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2008, č. j. PPR-1473/K-PK-2007, a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení (bod I. výroku), a dále bylo rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 28. 5. 2010, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 31. 5. 2010 vzal stěžovatel svůj návrh v celém rozsahu zpět a navrhl, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. června 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu