6 Ads 41/2015-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. Z., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2012, č. j. MPSV-UM/2475/12/9S-OLK, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 5. 1. 2015, č. j. 73 Ad 11/2012-95,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 3. 3. 2015 prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti v návětí uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 5. 1. 2015, č. j. 73 Ad 11/2012-95, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2012, č. j. MPSV-UM/2475/12/9S-OLK.

Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), protože v ní stěžovatel pouze uvedl, že se domnívá, že Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci (dále jen krajský soud ) při rozsudku vycházel z nesprávného posouzení právní otázky a že ji doplní příslušnými náležitostmi.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně. Podle ust. § 106 odst. 3 věty první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Současně podle § 105 odst. 2 s. ř. s. platí, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 6. 3. 2015, č. j.-8, k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení a k předložení plné moci udělené zvolenému advokátu nebo dokladu o dosažení příslušného vzdělání ve stejné lhůtě. Současně jej poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti v zákonné lhůtě odstraněny, resp. plná moc nebo doklad o dosažení příslušného vzdělání předloženy, bude kasační stížnost odmítnuta.

Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 3. 2015, avšak stěžovatel se k jeho obsahu do dnešního dne nikterak nevyjádřil a vytýkané nedostatky kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil. Protože stěžovatel přes výzvu Nejvyššího správního soudu důvody kasační stížnosti nedoplnil, byla kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta. Je třeba dodat, že povinné zastoupení advokátem je jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti a jelikož ani tento nedostatek stěžovatel ani přes výzvu soudu neodstranil, bylo by namístě odmítnout kasační stížnost též postupem dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Obiter dictum lze závěrem uvést, že Nejvyššímu správnímu soudu je ze soudního spisu známo, že stěžovatel byl v jiné věci týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2012, č. j. MPSV-UM/2475/12/9S-OLK (řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu ze dne 6. 8. 2014, č. j. 73 Ad 11/2012-55, vedené pod sp. zn. 6 Ads 237/2014) v řízení před Nejvyšším správním soudem zastoupen advokátem Mgr. Antonínem Novákem.

Podle ustanovení § 64 s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu. Podle ustanovení § 28 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nevyplývá-li z plné moci něco jiného, plná moc zaniká dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena.

V soudním spise krajského soudu je založena plná moc, kterou stěžovatel zmocňuje advokáta Mgr. Antonína Nováka k podání kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu ze dne 6. 8. 2014, č. j. 73 Ad 11/2012-55 a k zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem. Toto řízení bylo skončeno rozsudkem ze dne 22. 10. 2014, č. j. 6 Ads 237/2014-9, který nabyl právní moci dne 31. 10. 2014. Právě tímto dnem předmětná plná moc zanikla (obdobně viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2006, č. j. 4 Azs 461/2005-22).

Jiný závěr nelze seznat z obsahu plné moci ani z ostatních zjištěných skutečností. V řízení před krajským soudem ani při jednání konaném dne 5. 1. 2015 stěžovatel zastoupen nebyl. Sám a vlastním jménem podal i kasační stížnost s tím, že ji doplní příslušnými náležitostmi. Poté však, i přes výzvu Nejvyššího správního soudu k odstranění vad podání a doložení povinného zastoupení, zůstal stěžovatel procesně zcela pasivní.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2015 pokračování Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu