6 Ads 40/2013-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: V. Ch., zast. Ing. P. Ch., obecným zmocněncem, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 3. 2012, č. j. 2012/11971-221/1, sp. zn. 2012/20/221/JF, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2013, č. j. 1 Ad 34/2012-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze č. j. 1 Ad 34/2012-27 ze dne 15. 4. 2013, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2012/11971-221/1 ze dne 12. 3. 2012, sp. zn. 2012/20/221/JF, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy č. j. MHMP 809621/10 PnP P42/10 ze dne 19. 11. 2011, o přerušení řízení ve věci příspěvku na péči.

Stěžovatelka, která nebyla zastoupena advokátem, v reakci na výzvu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2013, č. j.-17, jež nabylo právní moci dne 24. 6. 2013, k předložení plné moci udělené jí advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ve smyslu řádného poučení požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. V Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech zaslaných soudu 26. 7. 2013 uvedla přehled o svých příjmech.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 8. 2013, č. j.-64, jež bylo stěžovatelce doručeno 15. 8. 2013, a tímto dnem nabylo právní moci, zamítl žádost stěžovatelky o ustanovení advokáta (bod I. výroku) z důvodu, že v souzené věci se jedná o zjevně neúspěšnou kasační stížnost. Dále ji tímto usnesením vyzval, aby Nejvyššímu správnímu soudu doložila splnění podmínky stanovené ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. a předložila ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (bod II. výroku). Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 15. 8. 2013, jak je výše uvedeno. Lhůta ke splnění povinnosti ve smyslu platné právní úpravy marně uplynula dnem 30. 8. 2013. Stěžovatelka byla řádně poučena o následcích nesplnění povinnosti. Na výzvu soudu stěžovatelka ve stanovené lhůtě, a ani později, nereagovala.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelkou k výzvě soudu odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo nic jiného, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. /za použití ustanovení § 120 s. ř. s./ kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu