6 Ads 4/2009-29

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: S. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti blíže neurčenému rozhodnutí žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2008, č. j. 20 Cad 68/2008-10,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Žalobkyně (dále jen "stěžovatelka") svou kasační stížností napadá usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 20 Cad 68/2008-10 ze dne 10. 9. 2008, kterým bylo odmítnuto její podání směřující proti blíže neoznačenému rozhodnutí žalované.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce doručeno dne 15. 9. 2008. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost stěžovatelka podala dne 16. 9. 2008. Protože stěžovatelka nebyla při podání kasační stížnosti zastoupena advokátem, krajský soud dne 10. 10. 2008 stěžovatelku usnesením č. j. 20 Cad 68/2008-17 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a svou kasační stížnost prostřednictvím zvoleného advokáta doplnila. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 29. 10. 2008. Stěžovatelka do dnešního dne nedostatek spočívající v absenci zastoupení advokátem neodstranila.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě,

že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, krajský soud vyzval stěžovatelku k doplnění kasační stížnosti usnesením ze dne 10. 10. 2008, které bylo prokazatelně doručeno dne 29. 10. 2008. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 30. 10. 2008. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.) Lhůta měla tedy končit dne 1. 12. 2008. Stěžovatelka do tohoto data a ani později kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnila, tedy nepředložila plnou moc zvoleného advokáta a neuvedla jeho prostřednictvím další zákonné náležitosti.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení krajského soudu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písmo a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu