č. j. 6 Ads 34/2007-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: J. J . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2006, č. j. 32 Cad 39/2005-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Hradci Králové žalobu proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 31. 5. 2005, č. X, kterým byl žalobci dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění od 22. 7. 2005, odejmut částečný invalidní důchod.

Rozsudek napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností, ve které pouze uvádí, že s rozhodnutím krajského soudu nesouhlasí a nesouhlasí také s rozhodnutím posudkové komise. Požaduje nové posouzení zdravotního stavu, a to za přítomnosti jeho ošetřujícího lékaře.

Usnesením ze dne 8. 1. 2007, č. j. 32 Cad 39/2005-57, vyzval soud stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a ve stejné lhůtě, aby doplnil kasační stížnost o náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a též o důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. s řádným odůvodněním. Stěžovatel byl upozorněn, že jeho kasační stížnost tyto náležitosti postrádá a že pokud nebude výzvě soudu vyhověno, v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat a kasační stížnost bude odmítnuta. Současně krajský soud stěžovatele řádně poučil o možnosti ustanovení advokáta soudem, jakož i o předpokladech nutných pro tento postup. Stěžovatel usnesení řádně převzal, avšak na výzvu soudu jakkoli nereagoval.

Krajský soud poté postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti s poukazem na to, že stěžovatel není zastoupen advokátem a vady kasační stížnosti nebyly odstraněny.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo jeho člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh mj. tehdy, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat. Kasační stížnost je podle § 104 odst. 4 s. ř. s. dále nepřípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s. ř. s. V daném případě stěžovatel neuvádí prakticky žádné důvody, které by se vztahovaly k napadenému rozsudku a relevantním způsobem tvrdily některý z důvodů uvedených v § 103 s. ř. s. Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. dále předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V projednávané věci jde o případ, na který pamatují citovaná zákonná ustanovení. Nezbývá totiž, než konstatovat (s ohledem na výše uvedené), že stěžovatel nedoložil plnou moc osvědčující, že je zastoupen advokátem, přičemž nevyužil ani možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů soudem. Neodstranil ostatně ani obsahový nedostatek kasační stížnosti, přestože byl o důsledcích takové nečinnosti řádně poučen.

Nutno tedy uzavřít, že stěžovatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v něm pokračovat. Nejvyšší správní soud kasační stížnost proto odmítl, aniž by se musel podrobněji zabývat nedostatkem náležitostí kasační stížnosti-§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ta byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu