č. j. 6 Ads 33/2006-99

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: S. M . , zastoupen opatrovnicí Bc. D. B., tajemnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalované mu: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2002, č. j. OSV-1535/02/SV-313, a návrhu na vydání předběžného opatření, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2005, č. j. 58 Ca 21/2003-85,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Rozhodnutím žalovaného blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu Šumperk, referátu sociálních věcí, ze dne 20. 7. 2002, č. j. Soc/926/552/2002/Se, kterým nebyla povolena obnova řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu a návrh na vydání předběžného opatření.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2005, č. j. 58 Ca 21/2003-85, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že krajskému soudu je z jeho úřední činnosti známo, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení ve věci způsobilosti žalobce k právním úkonům, které doposud nebylo ukončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování krajského soudu (jedná se o procesní způsobilost žalobce), rozhodl soud podle § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), o přerušení řízení.

Žalobce podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Uvádí v ní, že rozhodnutí bylo vydáno vyloučenou soudkyní, nebyl mu ustanoven advokát a nebylo vydáno předběžné opatření; žádá ustanovení advokáta, o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Kasační stížnost podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) s. ř. s. V kasační stížnosti dále cituje ustanovení Listiny základních práv a svobod, která měla být napadeným rozhodnutím porušena.

Usnesení o přerušení řízení je rozhodnutím svou povahou dočasným (srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 737/2006 Sbírky rozhodnutí NSS). Soudní řád správní v § 104 odst. 3 písm. c) stanoví, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Za této situace nemělo žádný procesní význam rozhodovat o žádosti žalobce v kasační stížnosti o ustanovení advokáta a je bez procesního významu rozhodovat o odkladném účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 48 odst. 4 s. ř. s. po odpadnutí překážky řízení předseda senátu i bez návrhu usnesením vysloví, že se v řízení pokračuje.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu