6 Ads 32/2013-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: P. D., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Sokolovská 855/225, Praha 9, proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 12. 2011, č. j. 42091/010-9010/10.11.2011/1880/MK/122, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2013, č. j. 45 Ad 3/2012-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2013, č. j. 45 Ad 3/2012-25, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 12. 2011, č. j. 42091/010-9010/10.11.2011/1880/MK/122, a o nákladech řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2] Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2013, č. j.-16, bylo rozhodnuto, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků, byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce a žalobce byl současně vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázal, že má vysokoškolské vzdělání požadované zvláštními zákony pro výkon advokacie. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 9. 8. 2013.

[3] Jelikož žalobce do dnešního dne nereagoval na výzvu soudu k předložení plné moci advokáta k zastupování v řízení o kasační stížnosti a lhůta stanovená výše citovaným usnesením tak marně uplynula 23. 8. 2013, Nejvyšší správní soud rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti žalobce v souladu s ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud dodává, že v případě žalobce by též byly dány podmínky pro zastavení řízení podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. a § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť žalobce ve lhůtě stanovené usnesením soudu též nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost.

[4] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu