č. j. 6 Ads 32/2008-151

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: Ing. L. K., proti žalovanému Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2006, č. j. 71406/2006/SOC/4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 5. 2007, č. j. 1 Cad 67/2006-60,

ta k to:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 3. 7. 2006, č. j. 71406/2006/SOC/4, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Týnec nad Labem č. j. 674/04/31/06 ze dne 20. 4. 2006 ve věci snížení dávky sociální péče.

Proti rozsudku podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost a požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o osvobození od soudních poplatků. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 1 Cad 67/2006-77 ze dne 25. 7. 2007 bylo o její žádosti rozhodnuto tak, že stěžovatelce zástupce nebyl ustanoven (pro neuvedení všech majetkových poměrů-vlastnictví pozemků). Toto usnesení bylo napadeno kasační stížností a Nejvyšší správní soud postup městského soudu potvrdil, když kasační stížnost zamítl. Přípisem městského soudu č. j. 1 Cad 67/2006-132 ze dne 17. 1. 2008 byla stěžovatelka vyzvána, aby doložila ve lhůtě 1 měsíce plnou moc pro advokáta, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatelka na tuto výzvu ve stanovené lhůtě reagovala pouze krátkým sdělením, že proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 144/2007-127 ze dne 13. 12. 2008 byla podána ústavní stížnost a že v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku městského soudu ze dne 10. 5. 2007, č. j. 1 Cad 67/2006-60, bude pokračováno až po vyřízení ústavní stížnosti.

Protože výzva městského soudu ze dne 17. 1. 2008 zůstala ze strany stěžovatelky bez odezvy, byl spis po uplynutí stanovené lhůty v souladu s § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), předložen dne 14. 3. 2008 Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o podané kasační stížnosti.

Dne 17. 3. 2008 byla spolu s poučením o složení senátu stěžovatelka opětovně vyzvána k tomu, aby ve lhůtě 1 měsíce doložila plnou moc pro advokáta. Současně byla poučena, že pokud tak neučiní, bude její kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovatelka na výzvu reagovala přípisem ze dne 21. 3. 2008, kde soudu sdělila, že ústavní stížnost proti rozsudku č. j. 6 Ads 144/2007-127 ze dne 13. 12. 2007 nebyla do současné doby vyřízena. Stěžovatelka požádala o přerušení řízení do doby rozhodnutí Ústavním soudem. Plnou moc pro advokát nedoložila.

Nejvyšší správní soud o věci uvážil následovně.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatelka nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Ostatně sama o toto zastoupení požádala. Protože však neodstranila nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložila plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout, aniž by se dále mohl zabývat dalšími náležitostmi kasační stížnosti.

Návrhu stěžovatelky na přerušení řízení do doby rozhodnutí Ústavního soudu ve věci podané ústavní stížnosti směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 144/2007-127 ze dne 13. 12. 2008, Nejvyšší správní soud nevyhověl, když neshledal, že by byly naplněny podmínky pro obligatorní přerušení řízení dle § 48 odst. 1 s. ř. s. a taktéž nebyl shledán důvod pro fakultativní přerušení řízení, neboť rozhodnutí v nyní projednávané věci nebrání žádná překážka. Ústavní stížností napadené rozhodnutí o neustanovení zástupce bylo přezkoumáno Nejvyšším správním soudem, a toto rozhodnutí rovněž nabylo právní moci. Navíc v době rozhodování Nejvyššího správního soudu v této věci již ústavní stížnost stěžovatelky proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, č. j. 6 Ads 144/2007-127 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2007, č. j. 1 Cad 67/2006-77 byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2008, sp.zn. I. ÚS 398/08.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu