č. j. 6 Ads 3/2007-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: S. M . , proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 Cad 33/2006-10 ze dne 29. 11. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným usnesením přerušil Krajský soud v Ostravě (dále jen krajský soud ) řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 9. 2006, č. j. KÚOK/95727/2006/OSV-DS/7025/SD-191, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 29. 8. 2005, č. j. 2006/11249/SP-MUZB, kterým mu nebyla přiznána dávka sociální péče.

Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení způsobilosti stěžovatele k právním úkonům, tedy řízení, v němž bude vyřešena otázka zákonného zástupce stěžovatele a odkázal na § 48 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), podle kterého předseda senátu může řízení usnesením přerušit, jestliže zjistí, že probíhá jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci samé.

Proti uvedenému usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 102 s. ř. s. možné podat kasační stížnost. Kasační stížnost je však nepřípustná v případech stanovených § 104 s. ř. s. Podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Jelikož usnesení o přerušení řízení je podle své povahy dočasné, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. února 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu