č. j. 6 Ads 3/2005-182

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: J. Z. , zastoupen JUDr. Kateřinou Seidlovou, advokátkou, se sídlem Ostrovského 3, Praha 5, proti žalované mu: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2004, č. j. 30 Ca 1/2001-156,

takto:

I. Řízení s e za s t a v u je .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce, advokátce JUDr. Kateřině Seidlové, s e při z ná v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 773,50 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci usnesení.

O důvo dně ní :

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 24. 11. 2000, č. X; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 29. 6. 2005, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 6. 2005, vzal stěžovatel svůj návrh v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 s. ř. s. zpět. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Nejvyšší správní soud přiznal advokátce JUDr. Kateřině Seidlové odměnu za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 650 Kč (dva úkony právní služby po 250 Kč spočívající v písemném podání soudu ve věci kasační stížnosti a ve zpětvzetí návrhu podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, a dva režijní paušály po 75 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

Protože ustanovená advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Částka daně vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 123,50 Kč. Ustanovené zástupkyni se tedy přiznává náhrada nákladů řízení v celkové výši 773,50 Kč.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu