6 Ads 29/2013-24

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: V. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované ze dne 1. srpna 2012, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. února 2013, č. j. 2 Ad 55/2012-32, spojené s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

ta k to:

I. Řízení se za s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení.

O dů v odn ěn í:

Podanou kasační stížností se žalovaná (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení v návětí označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bylo zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 1. srpna 2012 č. j. X pro vady řízení a jímž byla věc žalované vrácena k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím žalované byly zamítnuty námitky žalobce a potvrzeno původní rozhodnutí žalované, jímž žalovaná zamítla žádost žalobce o invalidní důchod, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 30 %.

V průběhu řízení sdělila stěžovatelka podáním ze dne 23. 4. 2013 prostřednictvím pověřeného zaměstnance, že bere podanou kasační stížnost zpět. Na základě této skutečnosti Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu