č. j. 6 Ads 29/2006-65

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: A. Š . , zastoupena Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem, se sídlem Štefánikova 61, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2005, č. j. 33 Cad 16/2005-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. České správě sociálního zabezpečení s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 27. 6. 2005, č. j. 33 Cad 16/2005-35, byla zamítnuta žaloba žalobkyně směřující proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 2. 12. 2004, č. X, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb. Dále bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a rozhodnuto, že náklady právního zastoupení ve výši 650 Kč hradí stát.

Uvedený rozsudek krajského soudu byl doručen zástupci žalobkyně, advokátovi JUDr. Evženu Rašovskému, dne 12. 7. 2005. Podáním ze dne 25. 11. 2005, došlým Krajskému soudu v Brně dne 29. 11. 2005, požádala žalobkyně o přidělení právního zástupce ve věci podání kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Brně (správně má být Krajského soudu v Brně) ze dne 27. 6. 2005 ve věci vedené pod sp. zn. 33 Cad 16/2005.

Zejména poukázala na to, že její zástupce nepožádal soud projednávající zmiňovanou věc o odročení jednání a dále jí pak nepředal včas rozsudek krajského soudu ze dne 27. 6. 2005, aby mohla v zákonné lhůtě podat kasační stížnost. K výzvě krajského soudu ze dne 7. 12. 2005 žalobkyně upřesnila, že kasační stížnost chce podat proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 6. 2005 ve věci sp. zn. 33 Cad 16/2005 a zároveň požádala o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti. Dále uvedla, že jejímu bývalému zástupci JUDr. Rašovskému byl doručen zmiňovaný rozsudek 12. 7. 2005, přičemž jí byl předán 17. 8. 2005 a do tohoto data nebyla ani nijak seznámena se zněním zmiňovaného rozsudku.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2005 bylo rozhodnuto, že se žalobkyni nepromíjí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 6. 2005, č. j. 33 Cad 16/2005-35. V odůvodnění svého usnesení krajský soud uvedl, že prominutí zmeškání lhůty je věc mimořádná již s ohledem na ustanovení § 106 odst. 2 poslední věta zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Krajský soud zkoumal podmínky pro vyhovění žádosti podle § 40 odst. 5 s. ř. s., tyto však podle jeho názoru splněny nebyly. Z těchto důvodů nebylo vyhověno žádosti žalobkyně o prominutí zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost, kterou doplnila prostřednictvím svého zástupce podáním ze dne 6. 3. 2006. V kasační stížnosti stěžovatelka zejména poukázala na to, že její práva nebyla v řízení před krajským soudem ustanoveným advokátem dostatečně chráněna, zvláště pak s ohledem na skutečnost, že tento advokát jí včas neoznámil vydání rozsudku ve věci samé, kterým byla její žaloba zamítnuta. Zdůraznila, že účastník zastoupený advokátem má právo předpokládat, že jeho práva budou řádně hájena a že tedy advokát nejen že neopomene účastníkovi řízení včas sdělit vydání rozsudku ve věci samé, ale že případně v jeho zájmu podá i opravné prostředky. Nelze na účastníka řízení zastoupeného advokátem klást povinnost zjišťovat ze spisu natolik závažnou skutečnost, jakou je vydání rozsudku ve věci samé. Zároveň nelze negativní důsledky pochybení ustanoveného advokáta přenášet na stěžovatelku samu. Závěrem uvedla, že kasační stížnost nepodala včas zejména proto, že v předmětné době neměla v rozporu se soudním řádem správním právního zástupce z řad advokátů, který by byl schopen a ochoten zajistit řádnou ochranu jejích práv, tj. podat jejím jménem kasační stížnost. Stěžovatelka má za to, že v takovéto situaci vzhledem ke skutečnosti, že zmeškání lhůty zavinil ustanovený advokát a že stěžovatelka nebyla zcela nečinná a dle svých schopností a možností se snažila zjednat nápravu, je zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti omluvitelné. Navrhla proto, aby Nejvyšší správní soud usnesení krajského soudu zrušil a rozhodl, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 6. 2005, č. j. 33 Cad 16/2005-35, se stěžovatelce promíjí.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí z hledisek uvedených v § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Podle § 106 odst. 2 poslední věta s. ř. s. zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení zákona zcela vylučuje možnost prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti, nepřipadá v úvahu použití ustanovení § 40 odst. 5 s. ř. s., podle něhož může předseda senátu z vážných omluvitelných důvodů na žádost zmeškání lhůty k provedení úkonu prominout, nestanoví-li zákon jinak. V tomto případě však zákon stanoví jinak, že zmeškání lhůty prominout nelze, krajský soud proto zcela nepřípadně v odůvodnění napadeného usnesení uvádí, že zkoumal podmínky pro vyhovění žádosti podle § 40 odst. 5 s. ř. s., které podle jeho názoru splněny nebyly. Z uvedených důvodů nebylo možno stěžovatelce prominout zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti proti uvedenému rozsudku.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů neshledal kasační stížnost důvodnou, a proto ji podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

Žalovaná, která měla ve věci plný úspěch, by měla ve smyslu § 60 odst. 1 s. ř. s. proti stěžovatelce právo na náhradu nákladů řízení, protože však z obsahu spisu nevyplývá, že by nějaké náklady uplatnila, bylo rozhodnuto, že se žalované náhrada nákladů řízení nepřiznává.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu