6 Ads 26/2012-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: Z. B., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem, se sídlem Čechova 2, Přerov, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 2. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2011, č. j. 22 Ad 41/2011-42,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, JUDr. Zdeňku Novákovi, advokátovi, se sídlem Čechova 2, Přerov, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 3664 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Brně se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 2. 2011, č. j. X, a žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení o žalobě.

Krajský soud předal kasační stížnost podle § 106 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v pozdějším znění, (dále jen s. ř. s. ), Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 14. 5. 2012, které bylo dne 15. 5. 2012 doručeno Nejvyššímu správnímu soudu, vzal stěžovatel svůj návrh v celém rozsahu zpět a navrhl, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovateli byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2012, č. j.-14, ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Zdeněk Novák, advokát, se sídlem Čechova 2, Přerov. Ve svém přípisu soudu ze dne 14. 5. 2012 požaduje ustanovený zástupce na odměně za zastupování a náhradě hotových výdajů částku 3953 Kč.

Nejvyšší správní soud stěžovateli přiznal odměnu za dva úkony právní služby, a to za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a za sepis podání ve věci samé (zpětvzetí kasační stížnosti) podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. Studium spisového materiálu dosavadní judikatura zdejšího soudu nepovažuje za samostatný úkon právní služby, ale právě za součást převzetí a přípravy zastupování, tedy součást úkonu podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu. Odměna za jeden úkon právní služby pak v dané věci činí 500 Kč (§ 9 odst. 2 a § 7 bod 2 advokátního tarifu), za dva úkony tedy 1000 Kč.

Dále zdejší soud ustanovenému zástupci přiznal náhradu cestovních výdajů za cestu realizovanou za účelem studia spisu. Jednalo se o celkovou vzdálenost 168 km (vzdálenost Brno Přerov-84 Km x 2). Tato cesta byla realizována vozidlem BMW X5 s průměrnou spotřebou 7,4 litrů paliva na 100 km, přičemž výše průměrné ceny za 1 litr motorové nafty činila 34,70 Kč a sazba základní náhrady za 1 km jízdy činila 3,70 Kč na 1 km [§ 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 1 písm. b) a § 4 písm. c) vyhlášky č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad]. Celkem tedy zdejší soud na náhradě cestovních výdajů zástupci přiznal částku 1053 Kč. Tato částka se liší od zástupcem požadované výše náhrady cestovních výdajů (1294 Kč) z důvodu, že soud nenašel podklad ve stěžovatelem tvrzené vzdálenosti měst Brno a Přerov (102 km).

Nejvyšší správní soud ustanovenému zástupci rovněž přiznal náhradu za promeškaný čas podle § 14 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 400 Kč (2 hodiny na trase Brno-Přerov) a paušální náhradu hotových výdajů za dva úkony právní služby podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 600 Kč (2 x 300 Kč). Celkovou sumu pak soud zvýšil o 20 %, neboť ustanovený zástupce doložil, že je plátcem DPH. Celkem tedy Nejvyšší správní soud ustanovenému advokátovi přiznal částku 3664 Kč a k její výplatě stanovil přiměřenou lhůtu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu