č. j. 6 Ads 26/2006-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce S. M . , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2004, č. j. 19 Cad 124/2003-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným usnesením přerušil krajský soud řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 10. 2003, č. j. X, kterým byla žalobci (dále jen stěžovatel ) zastavena výplata částečného invalidního důchodu, jelikož se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu. Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti stěžovatele k právním úkonům, přičemž podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, může soud řízení přerušit, pokud probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu.

Proti uvedenému usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost. Kasační stížnost je však nepřípustná v případech stanovených § 104 téhož zákona. Podle § 104 odst. 3 písm. c) je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Jelikož usnesení o přerušení řízení je podle své povahy dočasné, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu