č. j. 6 Ads 25/2006-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce B. Š . , zastoupeného JUDr. Petrem Kučerou, advokátem, se sídlem Masarykovo náměstí 7, Šumperk, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 19 Cad 26/2005-20 ze dne 10. 5. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému advokátu JUD. Petru Kučerovi s e u r č u j e odměna za zastupování v částce 650 Kč; bude vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti rozsudku shora označeném, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 2. 2005, č. X, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žádost o plný invalidní důchod. Tato kasační stížnost byla podána dne 7. 7. 2005 u Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda kasační stížnost byla podána včas a zda se jí tak lze věcně zabývat. Podle § 106 odst. 2 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle věty poslední téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Z obsahu předloženého soudního spisu vyplývá, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen 26. 5. 2005 (doručenka na č. l. 23 soudního spisu).

Musí-li být kasační stížnost podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, pak lhůta pro její podání uplynula dne 9. 6. 2005. Byla-li tedy kasační stížnost podána až dne 7. 7. 2005, stalo se tak po zákonem stanovené lhůtě, jejíž zmeškání nelze prominout, a byla tak podána opožděně.

Ze shora uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud postupoval podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a kasační stížnost odmítl.

Byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

Ustanovenému advokátu náleží odměna za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení, písemné podání soudu ve věci samé-doplnění kasační stížnosti) a dva paušály náhrady hotových výdajů; tarifní hodnota činí ve věcech důchodového pojištění 500 Kč, sazba za jeden úkon právní služby z této tarifní hodnoty činí 250 Kč (§ 7, § 9 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarify). Odměna tedy celkem činí částku 650 Kč, která bude ve lhůtě uvedené ve výroku sub. III. vyplacena k rukám zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu