6 Ads 241/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: R. R., zastoupen Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13, Opava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2015, č. j. 1422/1.30/15-6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 10. 2015, č. j. 62 Ad 1/2015-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Účastníci n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 10. 2015, č. j. 62 Ad 1/2015-17 (dále jen napadené usnesení ), jímž bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2015, č. j. 1422/1.30/15-6 (dále jen napadené rozhodnutí ), a to z důvodu nezaplacení soudního poplatku. Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj ze dne 16. 4. 2015, č. j. 4440/9.30/15-9 (dále jen prvoinstanční rozhodnutí ), a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Prvoinstančním rozhodnutím byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a za to mu podle § 140 odst. 4 písm. f) téhož zákona byla uložena pokuta ve výši 80.000 Kč. Dle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014-19 (dostupný na www.nssoud.cz), podléhá poplatkové povinnosti i kasační stížnost proti usnesení krajského soudu, jímž bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel při podání kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků-přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o soudních poplatcích ), a proto usnesením ze dne 2. 11. 2015, č. j.-6, vyzval stěžovatele (mj.) k uhrazení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím právního zástupce do datové schránky dne 4. 11. 2015. Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení skončila dnem 11. 11. 2015. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Nejvyšší správní soud shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno. Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud ve výroku II. tohoto usnesení rozhodl, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu