č. j. 6 Ads 23/2006-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: Z. K . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 1 Cad 54/2005-30 ze dne 14. 10. 2005,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 6. 2005, č. j. X, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na jejich náhradu.

Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku stěžovatelka zaslala soudu přípis, který městský soud vyhodnotil jako kasační stížnost ve smyslu části třetí hlavy třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a postoupil jej Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Dne 23. 4. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelčino písemné sdělení, v němž uvedla, že případ byl v roce 2006 vyřízen k její plné spokojenosti. Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho týdne zdejšímu soudu upřesnila, zda na své kasační stížnosti trvá. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka na výzvu zdejšího soudu reagovala přípisem ze dne 8. 5. 2007, v němž výslovně uvedla, že na kasační stížnosti absolutně netrvá a v řízení si nepřeje pokračovat, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil. Ve smyslu těchto ustanovení může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu