6 Ads 22/2012-19

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: Ing. M. M., zastoupeného JUDr. Jiřím Bönischem, advokátem, se sídlem Ječná 29a, Brno, proti žalovanému: Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny, se sídlem Orlická 4, Praha 3, o žalobě proti blíže neurčenému rozhodnutí žalovaného nebo o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2011, č. j. 11 Ad 6/2011-18,

ta k to:

I. Řízení se za s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalobce (dále jen ,,stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2011, č. j. 11 Ad 6/2011-18, kterým byla odmítnuta žaloba proti blíže neurčenému rozhodnutí žalovaného nebo o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Dále městský soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V podání ze dne 20. 4. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu osobně doručeno dne 23. 4. 2012, stěžovatel výslovně uvedl, že podanou kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2011, č. j. 11 Ad 6/2011-18, bere zpět.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu