č. j. 6 Ads 2/2004-117

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce L. V. , proti žalované mu Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2003, č. j. 19 Ca 223/2000-100,

takto:

I. Kasační stížnost s e o dm ít á .

II. Žádný z účastníků řízení ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností podanou k poštovní přepravě 27. 11. 2003 domáhá zrušení rozsudku krajského soudu, označeného v záhlaví tohoto usnesení, kterým byla zamítnuta žaloba, kterou se stěžovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci nároku na starobní důchod.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen přístup k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byl stěžovatel krajským soudem vyzván dne 10. 12. 2003, aby si zvolil pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta. Stěžovatel však na výzvu nereagoval.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení zastoupení neodstranil, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže.

Kasační stížnost musí být podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V posuzované věci bylo napadené rozhodnutí doručeno právnímu zástupci stěžovatele 11. 11. 2003, lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti uplynula 25. 11. 2003 (úterý), (§ 40 odst. 2 s. ř. s.) kasační stížnost byla k poštovní přepravě podána 27. 11. 2003, tedy opožděně.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, byl-li podán opožděně.

Poněvadž předmětná kasační stížnost byla podána opožděně a rovněž nebyl odstraněn nedostatek povinného právního zastoupení, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) a b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut, žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu