č. j. 6 Ads 19/2003-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Š. K . , zastoupen opatrovnicí V. H. , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 47 Ca 89/2002-18 ze dne 12. 9. 2002,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností ze dne 22. 10. 2002 domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 28. 2. 2002, č. X, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o plný invalidní důchod.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

V průběhu řízení u Nejvyššího správního soudu byl stěžovatel Š. K. , rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 27. 3. 2006, č. j. 23 Nc 1108/2005-76, zbaven způsobilosti k právním úkonům. Podle sdělení téhož soudu mu byla opatrovníkem ustanovena jeho matka paní V. H. Městský soud v Praze učinil na pokyn Nejvyššího správního soudu na opatrovnici stěžovatele dotaz ohledně probíhajícího soudního řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu. Opatrovnice dne 19. 3. 2007 písemně sdělila tomuto soudu, že podanou žalobu bere v celém rozsahu zpět. Projev vůle opatrovnice stěžovatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům nevzbuzuje pochybnosti o tom, že směřuje k ukončení a zastavení soudního řízení v této věci (v současné době ve stádiu podané kasační stížnosti).

Podle § 47 písm.a) s. ř. s. vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Jde-li o společný návrh více osob, musí být pro účinné zpětvzetí návrh vzat zpět všemi osobami. Vzhledem k tomu, že v daném případě se nejednalo o společný návrh více osob a projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu