6 Ads 182/2009-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: M. V., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 3. 2009, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2009, č. j. 34 Cad 82/2009-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2009, č. j. 34 Cad 82/2009-22, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 3. 2009, č. X, kterým odňala žalobci částečný invalidní důchod, neboť pokles jeho schopnosti soustavné výdělečné činnosti činí pouze 10 %.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti ze dne 31. 8. 2009, kterou označil jako odvolání, zpochybnil způsob vyšetření i závěry Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, uvedl, že je to podivná komise a že není tak úplně pravda , že je jeho kožní onemocnění dlouhodobě stabilizováno.

Stěžovatelovo podání ze dne 31. 8. 2009 nesplňovalo náležitosti, které vyžaduje ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., a to především vysvětlení důvodů, proč stěžovatel napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje. Rovněž nebyla splněna podmínka povinného zastoupení stěžovatele advokátem. Z tohoto důvodu krajský soud stěžovatele usnesením ze dne 4. 9. 2009, č. j. 34 Cad 82/2009-27, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil svou kasační stížnost tak, že doloží do spisu plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a doplní údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen, v jakém rozsahu rozsudek napadá a důvody, pro které tak činí. Krajský soud neopomenul stěžovatele poučit o možnosti požádat o ustanovení zástupce v případě, že doloží, že nemá dostatečné finanční prostředky. Krajský soud stěžovatele rovněž upozornil, že nebude-li plná moc doložena a doplněny důvody kasační stížnosti a rozsah napadení rozsudku, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s. Pokud je podání neobsahuje, musí být podle odstavce 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ho k odstranění vyzval a stanovil k tomu zákonu odpovídající lhůtu. Ze soudního spisu vyplývá, že označené usnesení krajského soudu obsahující výzvu k doložení plné moci advokátovi a doplnění kasační stížnosti bylo doručeno stěžovateli dne 21. 9. 2009. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě na výzvu nijak nereagoval a kasační stížnost tak doplněna nebyla. Neodstranění vad podání přitom brání věcnému vyřízení kasační stížnosti a zakládá nedostatek podmínek řízení. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. března 2010

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu