č. j. 6 Ads 18/2006-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: S. M . , proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2005, č. j. KUOK/3996/05/OSV-DS/7025/SD-35, a návrhu na vydání předběžného opatření, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 5. 2005, č. j. 38 Cad 7/2005-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 17. 1. 2005, č. j. Soc/6674/552/2004/Dv, kterým nebyla žalobci přiznána dávka sociální péče. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu a návrh na vydání předběžného opatření.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 5. 2005, č. j. 38 Cad 7/2005-8, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že krajskému soudu je z jeho úřední činnosti známo, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení ve věci způsobilosti žalobce k právním úkonům, které doposud nebylo ukončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování krajského soudu (jedná se o procesní způsobilost žalobce), rozhodl soud podle § 48 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), o přerušení řízení.

Žalobce podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Uvádí v ní, že rozhodnutí bylo vydáno vyloučenou soudkyní, nebyl mu ustanoven advokát a nebylo vydáno předběžné opatření; žádá o ustanovení advokáta, o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Kasační stížnost podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) s. ř. s. V kasační stížnosti dále cituje ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod, která měla být napadeným rozhodnutím porušena.

Usnesení o přerušení řízení je rozhodnutím svou povahou dočasným (srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 737/2006 Sbírky rozhodnutí NSS). Soudní řád správní v § 104 odst. 3 písm. c) stanoví, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Za této situace nemělo žádný procesní význam rozhodovat o žádosti žalobce v kasační stížnosti o ustanovení advokáta a je bez procesního významu rozhodovat o odkladném účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 48 odst. 4 s. ř. s. po odpadnutí překážky řízení předseda senátu i bez návrhu usnesením vysloví, že se v řízení pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu