6 Ads 179/2017-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: A. V., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, týkající se žaloby na ochranu proti nečinnosti žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2017, č. j. 5 A 65/2017-20,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla jako nepřípustná odmítnuta její žaloba na ochranu proti nečinnosti žalované, kterou se domáhala, aby soud uložil žalované povinnost vydat rozhodnutí o předčasném důchodu žalobkyně.

[2] Protože kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 26. června 2017, č. j.-9, aby v soudcovské lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti (nebo aby prokázala, že má potřebné právnické vysokoškolské vzdělání) a dále aby v zákonné lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení uvedla, z jakého důvodu ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podala, a tyto důvody skutkově a právně konkretizovala. Stěžovatelka byla poučena o možnosti ustanovit právního zástupce soudem dle § 35 odst. 8 s. ř. s., o možnosti prodloužit soudcovskou lhůtu nebo její zmeškání prominout, o možnosti prodloužit zákonnou lhůtu k doplnění kasační stížnosti, jakož i o následku spočívajícím v odmítnutí kasační stížnosti, pokud nebude v souladu s výzvou doplněna.

[3] Uvedené usnesení bylo stěžovatelce doručeno v pátek dne 30. června 2017. Dvoutýdenní soudcovská lhůta uplynula v pátek 14. července 2017, zákonná jednoměsíční lhůta pro odstranění vad kasační stížnosti (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) pak stěžovatelce uplynula v pondělí dne 31. července 2017. Jelikož stěžovatelka náležitosti kasační stížnosti nedoplnila, ani nesplnila podmínku řízení spočívající v právním zastoupení, ani včas a řádně nepožádala o prodloužení uvedených lhůt, postupoval Nejvyšší správní soud podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítl, neboť absence důvodů kasační stížnosti, resp. podmínek řízení jsou nedostatky, pro které nelze v řízení pokračovat.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 aplikovaný na základě § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2017

JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu