č. j. 6 Ads 17/2005-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatelky: H. H . , a dalšího účastníka: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2004, č. j. 1 Cad 58/2004-22,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se stěžovatelka domáhala zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření v řízení o žalobě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 20. 7. 2004.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 13. 12. 2005, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 15. 12. 2005, sdělila advokátka JUDr. Marta Černá, že dne 30. 11. 2005 odstoupila od plné moci, jež jí byla udělena stěžovatelkou. Dále uvedla, že je podle § 20 odst. 4 zákona o advokacii povinna po dobu 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu, a proto s odkazem na skutečnost, že dne 7. 12. 2005 obdržela dopis od stěžovatelky, jehož přílohou bylo oznámení ČSSZ ze dne 14. 11. 2005, že rozhodnutí ze dne 20. 7. 2004, č. 405 604 056/314, kterým byl předepsán k úhradě přeplatek na důchodové dávce ve výši 488 134 Kč, je neplatné, bere podanou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu