č. j. 6 Ads 17/2003-113

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Š. K . , zastoupen opatrovnicí V. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 2 Cao 196/2001-39 ze dne 13. 11. 2001,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se dovoláním ze dne 6. 3. 2002, které je nyní považováno za kasační stížnost, domáhal zrušení shora označeného rozsudku Vrchního soudu v Praze, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2001, č. j. 27 Ca 231/2000-27. Městský soud v Praze svým rozhodnutím nevyhověl žalobě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení z 31. 10. 2000, č. X, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o přiznání plného invalidního důchodu.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

V průběhu řízení u Nejvyššího správního soudu byl stěžovatel Š. K., narozen XY, rozsudkem Okresního soudu v Berouně č. j. 23 Nc 1108/2005-76 ze dne 27. 3. 2006 zbaven způsobilosti k právním úkonům. Podle sdělení téhož soudu mu byla opatrovníkem ustanovena jeho matka paní V. H., narozena XXY, bytem N. 80, B. Městský soud v Praze učinil na pokyn Nejvyššího správního soudu na opatrovnici stěžovatele dotaz ohledně probíhajícího soudního řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu. Opatrovnice dne 27. 3. 2007 na upřesňující výzvu soudu písemně sdělila, že dovolání (které je nyní považováno za kasační stížnost) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 2001, sp. zn. 2 Cao 196/2001, bere zpět. Projev vůle opatrovnice stěžovatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům nevzbuzuje pochybnosti o tom, že směřuje k ukončení a zastavení soudního řízení v této věci.

Podle § 47 písm.a) s. ř. s. vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Jde-li o společný návrh více osob, musí být pro účinné zpětvzetí návrh vzat zpět všemi osobami. Vzhledem k tomu, že v daném případě se nejednalo o společný návrh více osob a projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu