6 Ads 161/2011-37

O PR A VN É U SN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohuslavem Hnízdilem v právní věci žalobce: V. B., zastoupeného JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem, se sídlem Symfonická 1496/9, Praha 5-Stodůlky, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 3. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2011, č. j. 42 Ad 124/2011-14,

ta k to:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2012, č. j. 6 Ads 161/2011-29, ve výroku I. správně zní:

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2011, č. j. 42 Ad 124/2011-14, a rozhodnutí žalované ze dne 16. 5. 2011, č. j. X1, s e zr u š u j í a věc s e v ra c í žalované k dalšímu řízení.

O dů v odn ěn í:

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2012, č. j.-29, (konkrétně srov. bod 19 odůvodnění) vyplývá, že Nejvyšší správní soud shledal důvody pro zrušení rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 16. 5. 2011, č. j. X1, nikoliv pro zrušení rozhodnutí prvoinstančního (rozhodnutí žalované ze dne 18. 3. 2011, č. j. X), jehož označení nesprávně zaměnil žalobce v kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že ve výroku I. předmětného rozsudku bylo chybně uvedeno označení zrušovaného rozhodnutí žalované, které se shodovalo s označením prvoinstančního rozhodnutí, a to přesto, že z odůvodnění předmětného rozsudku jasně vyplývá, že Nejvyšší správní soud shledal důvody ke zrušení rozhodnutí žalované o námitkách, byla uvedená zjevná nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. opravena tímto usnesením.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu