č. j. 6 Ads 14/2006-48

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: J. K. , zastoupen JUDr. Jaroslavou Moravcovou, advokátkou, se sídlem Pardubice-Semtín 81, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 7. 12. 2005, č. j. 52 Cad 15/2005-21,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e za s t a v u je .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 8. 2005, č. X, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků nebyla přiznána jejich náhrada.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a uplatňoval kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Dne 30. 3. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu