6 Ads 138/2007-57

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce M. K., zastoupeného JUDr. Jiřím Bönischem, advokátem se sídlem Ječná 29a, Brno, proti žalovanému Ministerstvu financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí ministra financí ze dne 15. 6. 2005, č. j. 42709/2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2007, č. j. 6 Ca 209/2005-28,

takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2007, č. j. 6 Ca 209/2005-28, se zrušuje.

II. Žaloba s e odmítá.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále také stěžovatel ) domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku městského soudu, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra financí ze dne 15. 6. 2005, č. j. 42709/2005, které bylo stěžovatelovu zástupci doručeno dne 23. 6. 2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl stěžovatelovo odvolání a potvrdil rozhodnutí ředitele Celního ředitelství Brno ze dne 29. 4. 2004, č. j. 6245/04-0101-11, kterým byl stěžovatel podle § 106 odst. 1 písm. d) a § 108 odst. 3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (účinného do 31. 12. 2006), propuštěn ze služebního poměru celníka.

Stěžovatel v kasační stížnosti uplatnil kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. Konkrétně uvedl, že správní orgány nerozhodly na základě náležitě zjištěného skutkového stavu věci a dostatečně neprokázaly, že stěžovatel porušil služební přísahu nebo služební povinnost zvlášť hrubým způsobem. Závěry, které učinily, dostatečně nevyplývají ze shromážděných podkladů. Proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že rozhodnutí správních orgánů tvrzenými vadami netrpí a shromážděné důkazy jsou dostatečné. Kasační stížnost proto dle jeho názoru není důvodná.

Důvodnost kasační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněného důvodu, přitom však shledal vadu, k níž musel přihlédnout i bez návrhu (§ 109 odst. 3 s. ř. s.).

Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu ve správním soudnictví podat do dvou měsíců poté, kdy napadané rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle § 137 odst. 2 zákona o služebním poměru mohl policista podat u soudu návrh na přezkoumání rozhodnutí služebního funkcionáře až po vyčerpání opravného prostředku podle § 132 téhož zákona a ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Rozhodnutí žalovaného (jako odvolacího orgánu) bylo stěžovatelovu zástupci doručeno dne 23. 6. 2005, přičemž tuto skutečnost mj. uvedl sám stěžovatelův zástupce v žalobě k městskému soudu (srov. též razítko stěžovatelova advokáta na č. l. 7 spisu městského soudu). Žalobu proti rozhodnutí žalovaného tak bylo možno podat do 25. 7. 2005 (23. 7. 2005 byla sobota). Stěžovatelova žaloba ovšem byla podána k poštovní přepravě až dne 8. 8. 2005, a proto byla podána opožděně.

Městský soud v Praze pochybil, jestliže tuto žalobu projednal, ačkoli ji měl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítnout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížností napadený rozsudek podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a současně rozhodl o odmítnutí žaloby podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., jak mu pro tyto případy ukládá § 110 odst. 1 věty prvá za středníkem s. ř. s. Vzhledem k výše uvedenému se již Nejvyšší správní soud nemohl zabývat stěžovatelem předloženými kasačními námitkami.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož v případě odmítnutí žaloby nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2008

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu