6 Ads 137/2009-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., zastoupeného Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem, se sídlem nám. Míru 9, Šumperk, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 9. 2005, č. j. KUOK/27743/05/OSV-DS/7025/SD-186, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 2. 2006, č. j. 38 Cad 27/2005-9,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Mgr. Františku Drlíkovi, s e odměna za zastupování žalobce n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 9. 2005, č. j. KUOK/27743/05/OSV-DS/7025/SD-186, týkajícího se dávky sociální péče.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 2. 2006, č. j. 38 Cad 27/2005-9, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že Krajský soud v Ostravě zjistil, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti žalobce k právním úkonům. Vzhledem k tomu, že probíhalo toto jiné řízení, jehož výsledek mohl mít vliv na rozhodování soudu o věci samé, rozhodl soud podle § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ), o přerušení řízení. Žalobce byl řádně poučen, že proti tomuto usnesení nelze podat opravný prostředek.

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Dále stěžovatel požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Udává, že kasační stížnost podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) a podle § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.

Krajský soud v Ostravě kasační stížnost předložil se spisy Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podání kasační stížnosti nebylo přípustné, neboť podle ustanovení § 103 odst. 3 písm. c) s. ř. s. kasační stížnost není přípustná proti rozhodnutí povahy dočasné. Usnesením, jehož zrušení se stěžovatel kasační stížností domáhá, bylo podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu; v daném případě se jednalo o řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům. Rozhodnutí o přerušení řízení se řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná. Proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná ve smyslu ust. § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. V souladu s ust. § 48 odst. 3 s. ř. s. nekonají se jednání a neběží lhůty podle tohoto zákona, je-li řízení přerušeno. Podle § 48 odst. 4 tohoto zákona po odpadnutí překážky předseda senátu i bez návrhu usnesením vysloví, že se v řízení pokračuje. Krajský soud v Ostravě ve smyslu citované platné právní úpravy svým usnesením ze dne 17. 1. 2008, č. j. 38 Cad 27/2005-19, rozhodl, že se v řízení pokračuje.

Za této situace nemělo žádný procesní význam rozhodovat o návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení jako nepřípustnou odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Stěžovateli byl k ochraně jeho zájmů pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát. V případě ustanovení advokáta platí hotové výdaje za zastupování a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Uvedený advokát na výzvu soudu zaslal vyúčtování za poskytnuté úkony právních služeb (uvádí zde převzetí věci, doplnění kasační stížnosti). Soud při stanovení odměny postupuje podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a vychází přitom z faktů uvedených advokátem a vyplývajících ze spisu. Podle § 11 odst. 1 advokátního tarifu náleží mimosmluvní odměna za každý z úkonů právní služby v citovaném ustanovení uvedených. Podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu náleží odměna za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, je-li klientovi zástupce ustanoven soudem. Ustanovený advokát však uskutečnění takovéto porady ani netvrdí. Podání písemného doplnění kasační stížnosti, které je úkonem, za nějž by advokátu náležela odměna podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu, pak ze spisu nevyplývá. Ustanovenému advokátu tak odměna nebyla přiznána.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu