č. j. 6 Ads 131/2006-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: A. O . , proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 41 Cad 159/2006-10 ze dne 31. 8. 2006,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 41 Cad 159/2006-10 ze dne 31. 8. 2006 s e z r u š u j e a věc s e tomuto soudu v r a c í k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně shora označeným usnesením zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení proti rozhodnutí žalované ČSSZ Praha ze dne 31. 1. 2006 , v záhlaví tohoto usnesení uvedl, že jde o řízení o úpravu plného invalidního důchodu, a že žaloba směřuje proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 31. 1. 2006 č. X. V odůvodnění pak uvedl, že žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 31. 7. 2006 č. j. JMK-00010/2006, přičemž předmětem řízení má být příspěvek na bydlení. Návrh žalobce na ustanovení zástupce krajský soud zamítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, v níž polemizuje se závěry krajského soudu ohledně své příjmové situace.

Nejvyšší správní soud nejprve z moci úřední musel posoudit, zda napadené rozhodnutí krajského soudu netrpí takovými vadami, které by jeho meritorní přezkum znemožnily; zjistil, že tomu tak v posuzované věci je: podle § 109 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s .ř .s. ), Nejvyšší správní soud není vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti, je-li rozhodnutí nepřezkoumatelné. Žalobce podal podle soudního spisu krajského soudu sp. zn. 41 Cad 159/2006 žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci dávky státní sociální podpory, současně požádal o ustanovení zástupce pro toto řízení před krajským soudem. Při rozhodování o žádosti o ustanovení zástupce však krajský soud jak ve výroku, tak v záhlaví usnesení uvedl zcela jiné řízení a jiný správní orgán, přičemž je možné, že i v této věci se vede soudní řízení, nikoli však pod sp. zn. 41 Cad 159/2006. Poněvadž pak není pro zdejší soud srozumitelné, v jakém řízení vlastně krajský soud rozhodoval, nemohl posoudit zákonnost jeho rozhodnutí v meritu věci. Proto rozhodl podle § 110 odst. 1, 2, 3 ve spojení s § 109 odst. 3 věta za středníkem s. ř. s. o zrušení napadeného usnesení a vrácení věci k novému rozhodnutí. V tomto novém rozhodnutí rozhodne krajský soud i o nákladech řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2007

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu