6 Ads 130/2009-96

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2008, č. j. 4 Cad 12/2008-13,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2008, č. j. 2008/7224-212, kterým podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), bylo potvrzeno usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, ze dne 15. 1. 2008, č. j. KUOK 4387/2008, kterým bylo zastaveno řízení ve věci žádosti žalobce ze dne 4. 1. 2008 o obnovu řízení ukončeného pravomocným rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, ze dne 28. 12. 2007, č. j. KUOK 124808/2007, a odvolání bylo zamítnuto. Současně s touto žalobou podal žalobce návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhá, aby bylo žalovanému nařízeno zabezpečit manželku žalobce A. M., bytem B. 134, D., v plné výši podle zákona od 1. 10. 2007.

Usnesením ze dne 25. 2. 2008, č. j. 4 Cad 12/2008-13, zamítl Městský soud v Praze žalobcův návrh na vydání předběžného opatření a žalobce řádně poučil, že proti tomuto rozhodnutí nelze podat kasační stížnost podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení, neboť podle jeho názoru je rozhodnutí zcela nepřezkoumatelné, dosažené trestným činem soudce, dotčená osoba a účastník řízení-manželka žalobce A. M. nedostala od soudu a ani od správních orgánů žádné rozhodnutí. Kasační stížnost stěžovatel podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) s. ř. s.

Kasační stížnost je nepřípustná a Nejvyšší správní soud ji jako takovou odmítl.

Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení § 104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Rozhodnutí o předběžném opatření je rozhodnutím, které slouží k zatímní (tj. přechodné) úpravě poměrů účastníků (§ 38 odst. 1 s. ř. s.), a to do doby, než se změní poměry nebo než bude pravomocně rozhodnuto o věci samé. Předběžné opatření zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným (§ 38 odst. 4 s. ř. s.).

Rozhodnutí o předběžném opatření je tedy rozhodnutím dočasným, neboť předběžné opatření má pouze omezené trvání: není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. Dočasnou povahu má i rozhodnutí, jímž byl-jako v případě stěžovatele-návrh na vydání předběžného opatření zamítnut. Zamítavé rozhodnutí totiž nijak nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé; Městský soud v Praze bude pokračovat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu