č. j. 6 Ads 130/2006-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: V. K . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 2 Cad 120/2006-10 ze dne 13. 9. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 22. 5. 2006, č. X; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 11. 2006, č. j. 2 Cad 120/2006-23, byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad podání ve věci kasační stížnosti a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. K odstranění vad podání jí byla stanovena ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Uvedená výzva byla stěžovatelce doručena 14. 11. 2006; ve stanovené lhůtě, a ani později, však na ni nereagovala, a rovněž nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Krajský soud v Českých Budějovicích po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, ačkoliv ve svém podání ze dne 6. 10. 2006 ve věci kasační stížnosti výslovně uvedla, že si dodatečně najme advokáta ve lhůtě jednoho měsíce, jenž ji bude v tomto řízení zastupovat.

Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost ) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. února 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu