6 Ads 13/2010-177

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2008, č. j. 2 Cad 18/2007-73,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2006, č. j. 2007/14480-212; o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, a dále bylo rozhodnuto o odměně ustanoveného zástupce za zastupování v řízení o žalobě.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále též stěžovatel ) proti rozsudku Městského soudu v Praze, který mu byl doručen dne 7. 10. 2008, v zákonné lhůtě kasační stížnost, jenž byla doručena městskému soudu 16. 10. 2008. Současně stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2008, č. j. 2 Cad 18/2007-87, nebyl žalobci ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a to pro nesplnění podmínek ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Kasační stížnost směřující proti tomuto rozhodnutí o neustanovení advokáta byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta rozsudkem ze dne 25. 3. 2009, č. j. 6 Ads 20/2009-110, jenž nabyl právní moci dne 30. 4. 2009.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 6. 2009, č. j. 2 Cad 18/2007-131, vyzval stěžovatele k odstranění vad podání ve věci kasační stížnosti s tím, aby uvedl z jakých důvodů rozhodnutí napadá (§ 103 odst. 1 s. ř. s.) a předložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne

18. 6. 2009; ve stanovené lhůtě na ni stěžovatel reagoval vyjádřením téměř nečitelného obsahu s tím, že podává kasační stížnost proti usnesení městského soudu ze dne 15. 6. 2009, č. j. 2 Cad 18/2007-131, a přikládá Potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce -vzor 060-ze dne 23. 6. 2009 a žádá soud, aby mu byl ustanoven jeho advokát JUDr. Vít Vohánka. Současně stěžovatel odkázal na některá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a ust. § 11 odst. 1 písm. h) a g) a odst. 2 písm. f) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Kasační stížnost směřující proti tomuto usnesení ve věci výzvy k odstranění vad podání byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta usnesením ze dne 30. 9. 2009, č. j. 6 Ads 127/2009-170, jež nabylo právní moci 29. 10. 2009. Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatel nedoložil k výzvě soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. února 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu